UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Przedszkole w Czubrowicach

Rozmiar:

W dniu 19 kwietnia 2016 roku o godz. 17.00 odbyło się spotkanie w Szkole Podstawowej w Czubrowicach, w sprawie organizacji przedszkola w roku szkolnym 2016/2017.

W spotkaniu uczestniczyli rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola i oddziału przedszkolnego w Czubrowicach, Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia z pracownikami oraz Pan Andrzej Jabłoński Prezydent Fundacji Elementarz.

Na spotkaniu ustalono, że przedszkole będzie funkcjonowało na dotychczasowym standardzie. Wójt Gminy uwzględni w projekcie umowy z Fundacją „ELEMENTARZ” uwagi rodziców dotyczące organizacji przedszkola, w tym godziny otwarcia przedszkola oraz organizacji dodatkowych zajęć dla dzieci.

Ustalono kolejne spotkanie z rodzicami, w celu omówienia projektu umowy na prowadzenie przedszkola w Czubrowicach.

O terminie spotkania Wójt Gminy poinformuję rodziców.

Czytaj więcej: Przedszkole w Czubrowicach

Świetlica "Nadzieja" Opiekuńczo - Wychowawcza Wsparcia Dziennego

Rozmiar:

Dane kontaktowe:
Świetlica "Nadzieja" Opiekuńczo - Wychowawcza Wsparcia Dziennego w Jerzmanowicach
Jerzmanowice ul. Rajska 3, 32-048 Jerzmanowice
tel. 12 3898282
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek: 13:00- 18:00 (również w czasie ferii zimowych i wakacji)

Kierownik: mgr Małgorzata Śladowska

Świetlica "Nadzieja" jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Jerzmanowice – Przeginia, utworzoną i działającą w formie jednostki budżetowej. Nadzór nad placówką sprawuje Wójt Gminy Jerzmanowice - Przeginia.

Świetlica "Nadzieja" Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego zapewnia wychowankom:

 • organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych
 • pomoc w nauce
 • stałą współpracę ze środowiskiem rodzinnym


Do szczegółowego zakresu działań Świetlicy należy:

 • organizacja zajęć integracyjnych, relaksacyjnych, plastycznych, informatycznych, muzycznych, profilaktycznych, teatralnych i sportowych dla wychowanków,
 • organizacja uczniom pomocy w uzupełnianiu zaległości w nauce, w odrabianiu zadań domowych,
 • rozwój i ukierunkowanie zainteresowań naukowych oraz czytelniczych,
 • rozbudzanie potrzeb kulturalnego spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowań, zapoznania z różnymi formami rekreacji i wypoczynku promocja zdrowego trybu życia,
 • pomoc w eliminowaniu napięć psychicznych związanych z nawarstwiającymi się niepowodzeniami szkolnymi poprzez udzielanie porad,
 • poznawanie środowisk rodzinnych uczniów,
 • współpraca z rodzicami w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • współpraca z organizacjami i instytucjami pracującymi na rzecz młodzieży.

Gminny Ośrodek Kultury

Rozmiar:

Dane kontaktowe:
siedziba ośrodka mieści się w budynku CIS
Jerzmanowice ul. Centralna 97, 32-048 Jerzmanowice
12 389 51 97
www.gok.jerzmanowice.eu
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
godziny otwarcia: poniedziałk 9:00 - 17:00, wtorek - piątek 8:00 - 16:00

p.o. Dyrektora: mgr TOMASZ DRAŻNIOWSKI

GOK prowadzi działalność kulturalną, polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu, udostępnianiu i ochronie dóbr kultury.

GOK realizuje swoje funkcje poprzez:

 • podejmowanie zadań z zakresu animacji kulturalnej środowiska
 • ułatwianie mieszkańcom gminy kontaktów ze sztuką profesjonalną
 • sprawowanie mecenatu nad nieprofesjonalną (samorodną) twórczością artystyczną
 • organizowanie form edukacji estetycznej dzieci i młodzieży

GOK może świadczyć usługi z zakresu zdobywania i pogłębiania wiedzy - np. organizując kursy, oraz w zależności od swoich możliwości technicznych świadczyć usługi:

 • plastyczne,
 • fotograficzne,
 • filmowe,
 • organizować imprezy zlecone okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe i inne,
 • organizować imprezy rozrywkowe i turystyczne.

GOK prowadzi również działalność w zakresie promocji gminy polegającą na:

 • przygotowaniu materiałów promujących gminę,
 • udziale w targach turystycznych i imprezach plenerowych,
 • współpracy ze stowarzyszeniami zajmującymi się promocją gminy i zrównoważonym rozwojem społeczności lokalnych,
 • inicjowaniu i pozyskiwaniu środków na zadania z zakresu infrastruktury turystycznej,
 • prezentacja walorów i osiągnięć gminy,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami kulturalnymi,
 • upowszechnianie i popularyzacja turystyki.

Gminny Ośrodek Pomony Społecznej

Rozmiar:

Dane kontaktowe
Jerzmanowice ul. Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice
12 389 50 71
tel. kom. 534 878 079
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://jerzmanowice.naszops.pl/
godziny otwarcia: poniedziałk - piątek: 8:00 - 16:00

Kierownik: Krystyna Roś

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obejmuje zakresem swego działania teren gminy Jerzmanowice- Przeginia, pomagając osobom i rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Formy pomocy:
Z ustawy o pomocy społecznej - świadczenia pieniężne

 • zasiłki stałe,
 • zasiłki okresowe,
 • zasiłki celowe i celowe specjalne

Z ustawy o pomocy społecznej - świadczenia niepieniężne:

 • pomoc w formie posiłków,
 • pomoc w formie usług opiekuńczych,
 • praca socjalna,
 • sprawienie pogrzebu,
 • schronienie,
 • wydawanie decyzji kierujących do domu pomocy społecznej,
 • wydawanie decyzji kierujących do środowiskowego domu samopomocy.

Z ustawy o świadczeniach rodzinnych:

 • zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych,
 • świadczenia opiekuńcze, w tym:
  • zasiłki pielęgnacyjne,
  • świadczenie pielęgnacyjne,
 • świadczenia jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia (becikowe)

 


Artykuły powiązane:

23/06/2014 - Karta Dużej Rodziny

24/02/2014 - Projekt "Daj serce"

Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna

Rozmiar:

Dane kontaktowe:
siedziba biblioteki mieści się w budynku CIS
Jerzmanowice ul. Centralna 97, 32-048 Jerzmanowice
tel./fax 12 389 50 43
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.bibliotekajerzmanowice.pl
godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, piątek 10:00 - 18:00, środa, czwartek 08:00 - 16:00

Dyrektor: mgr Dorota Furman
e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział Gromadzenia i Udostępniania Zbiorów - mł. bibliotekarz mgr Daria Modras
Dział Instrukcyjno - metodyczny - instruktor mgr Mirosława Nabagło
Dział księgowości - Główny Księgowy mgr Ewa Kemona

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, której organizatorem jest Gmina Jerzmanowice - Przeginia.

Na podstawie porozumienia zawartego 1.09.2006 r. Gmina Jerzmanowice-Przeginia przejęła zadania Powiatu Krakowskiego dotyczące prowadzenia biblioteki powiatowej dla powiatu krakowskiego, za pośrednictwem Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy:

 • gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży,
 • prowadzenie działalności informacyjnej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych,
 • popularyzacja książki, czasopism, informacji i czytelnictwa,
 • współdziałanie z bibliotekami innych sieci , instytucjami upowszechniania kultury oraz z innymi organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
 • doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
 • pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej i bibliograficznej, udzielanie pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki publiczne na terenie powiatu krakowskiego.
   
   

SZYBKI DOSTĘP DO:

PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER