UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Ogłoszenia dla Rolników

Szkolenie dotyczące zasad przyznawania płatności bezpośrednich w roku 2017 oraz innych planowanych działań Agencji.

Rozmiar:

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia informuje, że w dniu 22 lutego 2017 roku (środa) o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Gminy odbędzie się szkolenie prowadzone przez przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz doradców Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach dotyczące zasad przyznawania płatności bezpośrednich w roku 2017oraz innych planowanych działań  Agencji.

Na szkolenie wraz z poczęstunkiem zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Zmiana przepisów o systemie identyfikacji zwierząt

Rozmiar:

UWAGA! ZMIANA PRZEPISÓW O SYSTEMIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT

ROLNIKU: Jeśli jesteś posiadaczem świni. Masz obowiązek jej oznakowania.
Numer identyfikacyjny świni jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, albo innej siedziby stada, w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni.
Oznakuj świnię w terminie 30 dni od dnia urodzenia przez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym.
Jeśli świnia opuszcza siedzibę stada przed upływem 30 dnia od dnia urodzenia, oznakuj ją nie później niż przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada.
Zgłoś kierownikowi biura powiatowego ARiMR fakt oznakowania świni w terminie 7 dni od dnia oznakowania, określając liczbę oznakowanych zwierząt.
Jeśli przetrzymujesz świnię dłużej niż 30 dni i nie urodziła się w Twojej siedzibie stada, oznakuj ją numerem swojej siedziby stada poprzez jego wytatuowanie. Zgłoś ten fakt kierownikowi biura Powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dnia tego oznakowania, określając liczbę dodatkowo oznakowanych zwierząt.

Więcej informacji w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (plakat7_Layout 1.pdf)Pełna treść informacji651 kB

Można składać wnioski o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Rozmiar:

Producenci rolni do 25 czerwca 2016 r. mogą składać wnioski w Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Wsparcie jest udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych, zakupionym i wysianym/wysadzonym w okresie od 15 lipca 2015 r. do 15 czerwca 2016 r.

Dopłatami objęte są następujące gatunki roślin:

 • zboża: pszenica zwyczajna, pszenica twarda, żyto (populacyjne, syntetyczne lub mieszańcowe), jęczmień, pszenżyto, owies,
 • rośliny strączkowe: łubin (żółty, wąskolistny lub biały), groch siewny, bobik, soja, wyka siewna,
 • ziemniak
 • mieszanki zbożowe i pastewne sporządzone z ww. roślin objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka.

Czytaj więcej: Można składać wnioski o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Informację dotycząca składania przez producentów rolnych wniosków o pomoc finansową w związku z suszą

Rozmiar:

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015, poz. 1346), określone zostały zasady udzielania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę.

Producenci rolni mogą do 30 września 2015 r. składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o pomoc. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Warunkiem uzyskania pomocy jest dołączenie do wniosku kopii protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Na kopiach protokołów dołączanych do wniosku o udzielenie pomocy składanego w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie jest wymagana adnotacja wojewodów potwierdzająca wystąpienie szkód spowodowanych przez suszę.

Jednakże producenci rolni, którzy będą ubiegać się o kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, do składanego w banku wniosku o udzielenie kredytu bankowego są obowiązani dołączyć protokół oszacowania szkód z adnotacją wojewody na tym protokole potwierdzającą wystąpienie szkody.

Załączniki:
Pobierz plik (Pismo MRiRW-1.pdf)Pełna treść informacji66 kB

Pomoc dla gospodarstw dotkniętych suszą

Rozmiar:

Producenci rolni poszkodowani w wyniku suszy rolniczej winni niezwłocznie złożyć stosowny wniosek o oszacowanie szkód do właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, urzędu gminy (miasta). W oparciu o wspomniany wniosek rolnika, Komisja Wojewódzka dokona oszacowania szkód w uprawach niezebranych z pól, dla których przekroczone zostały krytyczne wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego świadczące o wystąpieniu suszy. Wykaz upraw zagrożonych suszą rolniczą w poszczególnych gminach znajduje się na stronie internetowej IUNG w Puławach pod adresem www.susza.iung.pulawy.pl w zakładce Raporty/wersja tabelaryczna.

Formularze wniosku rolnika o oszacowanie szkód wraz z załącznikami dostępne są na stronach internetowych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce "Rolnictwo", na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MUW w zakładce "Rolnictwo" oraz w urzędach gmin (miast)

Pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku suszy:

 1. Poszkodowani rolnicy mogą ubiegać się o pomoc finansową, która przyznawana będzie na wniosek rolnika, złożony we właściwym biurze powiatowym ARiMR ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika do dnia 30 wrześnie 2015 r., na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję w biurach powiatowych oraz na stronach internetowych Agencji. Przewidywany termin rozpoczęcia naboru wniosków to 11 września 2015 r.
  Beneficjentami pomocy mogą być producenci rolni posiadający numer nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów rolnych, u którego wystąpiły szkody oszacowane przez komisję wojewódzką, których wysokość przekracza 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej (z ostatnich 3 lat).
  Stawka pomocy wynosi 800zł/ha owocujących drzew i krzewów owocowych oraz 400 zł/ha pozostałych upraw rolnych. Stawka ta będzie pomniejszona o 50% w przypadku gdy w 2015 r., przynajmniej 50% powierzchni upraw nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk (z wyłączeniem łąk i pastwisk).
  Producent rolny ubiegający się o pomoc winien do 30 września 2015 r., przedłożyć w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
 • - kopię protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję,
 • - informacje dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacje o wysokości otrzymanej pomocy publicznej, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r., o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
 • - kopie polis ubezpieczeniowych dotyczące ubezpieczenia upraw prowadzonych w gospodarstwie w 2015 r., (w przypadku posiadania takiego ubezpieczenia).

Czytaj więcej: Pomoc dla gospodarstw dotkniętych suszą

Uwaga Rolnicy!

Rozmiar:

Pozostały 2 dni na złożenie wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Dotyczy to materiału siewnego: zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka siewnego - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od 15 lipca 2014 r. do 15 czerwca 2015 r.

Wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać rejestrowaną przesyłką listowną lub złożyć osobiście do właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego) Oddziału Terenowego ARR. Zachęcamy także do korzystania z bezpłatnej aplikacji ELF dostępnej na stronie internetowej https://elf.arr.gov.pl/ dostępna

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni, na której wysiano/ wysadzono materiał siewny wynoszą:

 • 80 zł - zboża, mieszanki zbożowe i pastewne,
 • 130 zł - rośliny strączkowe,
 • 400 zł - ziemniaki.

Termin do złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, tj. Poczty Polskiej S.A.

Informacja ARR - dla dostarców bezpośrednich mleka

Rozmiar:

Informujemy, że w okresie od 1 kwietnia do 14 maja 2015 r. dostawca bezpośredni mleka ma obowiązek złożyć informację roczną za rok kwotowy 2014/2015, czyli za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. do właściwego miejscowo Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego. Konsekwencją niespełnienia tego obowiązku może być kara pieniężna w wysokości nie mniejszej niż 100 Euro!

W dniu 30 marca 2015 r. przesłaliśmy każdemu dostawcy posiadającemu kwotę indywidualną sprzedaży bezpośredniej formularz informacji za rok kwotowy o ilości mleka i przetworów mlecznych wyprodukowanych w gospodarstwie i wprowadzonych do obrotu oraz o ilości mleka wykorzystanego do produkcji przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu, przeznaczonych do bezpośredniego spożycia wraz z ulotką informacyjną. Informujemy, że system kwotowania produkcji mleka przestał obowiązywać z dniem 31 marca 2015 r. i informacja roczna za rok kwotowy 2014/2015 jest ostatnią jaką dostawcy bezpośredni mleka mają obowiązek złożyć. W przyszłym roku i kolejnych nie będą musieli tego robić. Ponadto od kwietnia tego roku nie mają już obowiązku sporządzania informacji miesięcznych. Niemniej jednak mają obowiązek przechowywać informacje miesięczne sporządzone do dnia 31 marca 2015 r. przez co najmniej 3 lata od końca roku w którym zostały sporządzone i w razie kontroli okazać kontrolerom ARR. Informację roczną dostawcy bezpośredni mleka w terenu woj. małopolskiego muszą przesłać na adres: OT ARR w Krakowie, ul. Mogilska 104, 31-546 Kraków.

Informacja ARR - dla producentów owoców i warzyw - WPR

Rozmiar:

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r. uruchamia kolejną II turę mechanizmu WPR "Dalszego tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw - (Dow II)". Jest to już III transza wypłat dla producentów owoców i warzyw poszkodowanych przez embargo rosyjskie.

Od dnia 16 lutego 2015 r. producenci zainteresowani wsparciem mogą składać, do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, powiadomienie - na udostępnionym poniżej formularzu: "Powiadomienie dot. RDK_1031/2014 bezpłatna dystrybucja / inne przeznaczenie, Dow II". Czynności wycofania produktów realizowane w ramach tego mechanizmu muszą zostać zrealizowane do dnia 30 czerwca 2015 r.

Więcej informacji w "Warunkach uczestnictwa w mechanizmie dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw (operacje przeprowadzone w okresie od 16 lutego 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.)". Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczącymi możliwości uzyskania wsparcia w trzeciej transzy nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw:

"(…) MOŻLIWOŚĆ WSPARCIA DE MINIMIS DLA PRODUCENTÓW JABŁEK
Jednocześnie informujemy, że producenci jabłek, którzy skorzystali już z pomocy de minimis będą mogli uczestniczyć w trzeciej transzy mechanizmu. To efekt wielu wystąpień do Komisji Europejskiej oraz dwustronnego spotkania ministra Marka Sawickiego z Philem Hoganem, Komisarzem ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniu 26 stycznia br. W tej sprawie Komisja Europejska skierowała do MRiRW stosowane pismo, które umożliwia takie podejście."
"(…) Pomoc finansowa będzie mogła zostać przyznana w odniesieniu do tych powierzchni upraw, które nie zostały objęte poprzednimi transzami mechanizmu nadzwyczajnego wsparcia uruchomionymi przez Komisję Europejską na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji nr 932 /2014 oraz 1031/2014(..)".

Szkolenie - płatności bezpośrednie w 2015 roku

Rozmiar:

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia zaprasza wszystkich rolników i informuje, że w dniu 20.02.2015 roku o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Gminy odbędzie się szkolenie prowadzone przez przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy współudziale doradców Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego dotyczące „Nowych zasad przyznawania płatności bezpośrednich w roku 2015”.

Na szkolenie wraz z poczęstunkiem zapraszam wszystkich zainteresowanych rolników.

Szkolenie - zasady przyznawania płatności bezpośrednich

Rozmiar:

29 października 2014 roku o godz. 10:00

w budynku Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia
odbędzie się spotkanie informacyjne

Tematem szkolenia będzie omówienie zasad przyznawania płatności bezpośrednich w ramach PROW 2014-2020, które będą obowiązywać od 2015 roku.

Spotkanie zostanie przeprowadzone przez pracowników Biura Powiatowego ARiMR w Krakowie i będzie miało na celu przygotowanie potencjalnych beneficjentów do efektywnego wykorzystania środków przekazywanych przez UE na obszary wiejskie. 

   

SZYBKI DOSTĘP DO:

PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER