UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Program Rewitalizacji Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Rozmiar:

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia przystąpił do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, który ma na celu poprawić wizerunek gminy i sprawić, aby otoczenie stało się bardziej przyjazne dla mieszkańców.

Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne. Istotnym elementem rewitalizacji jest zatem włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli instytucji społecznych czy gospodarczych w celu poznania ich potrzeb.


Artykuły powiązane:

27/03/2017 - Uchwała Nr XXXII/207/2017 w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2016-2023”. 

28/02/2017 - ROZPOCZĘCIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA NA LATA 2016 – 2023

30/01/2017 - Uchwała Nr XXX/194/2017 w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Jerzmanowice-Przeginia

16/12/2016 - Rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia

20/12/2016 - Powołanie Komitetu Rewitalizacji (zarządzenie)

30/06/2016 - Informacja o przebiegu konsultacji społecznych dot. projektu Gminnego Programu Rewitalizacji oraz projektu Uchwały ws. zasad wyznaczania oraz zasad działania składu komitetu rewitalizacji

30/05/2016 - Otwarce spotkanie dot. Gminnego Programu Rewitalizacji

10/05/2016 - Obwieszczenie o trwających konsultachach Programu Rewitalizacji Gminy

02/05/2016 - Obwieszczenie o planowanych konsultachach Programu Rewitalizacji Gminy

26/04/2016 - Obwieszczenie w sprawie przystąpienia Gminy Jerzmanowice-Przeginia do sporządzenia projektu gminnego programu rewitalizacji

29/03/2016 - Uchwała o wyznaczeniu obszarów kryzysowych do Programu Rewitalizacji podjęta!

12/02/2016 - Podsumowanie konsultacji społecznych dot. Gminnego Programu Rewitalizacji

28/01/2016 - Podsumowanie warsztatu strategicznego w ramach trwających konsultacji społecznych dot. Projektu uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji gminy Jerzmanowice-Przeginia

07/01/2016 - Zaproszenie na II Sesję Warsztatową dot. Programu Rewitalizacji

04/01/2016 - Konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia

29/12/2015 - Zapowiedź konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia

10/11/2015 - Informacja o prowadzanych badaniach dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Rozmiar:

~ OBOWIĄZUJĄCY DOKUMENT ~
pobierz


Artykuły powiązane:

04/10/2013 - Nowa STRATEGIA Rozwoju Gminy

Rozmiar:

Wersja GRAFICZNA Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Jerzmanowice-Przeginia dostępna jest za pośrednictwem Gminnego Portalu Mapowego

aby wyświetlić warstwę z MPZP należy zaznaczyć checkbox z MPZP - wektor  jak poniżej


WERSJE TEKSTOWE MPZP

CZUBROWICE

MPZP Czubrowice - Uchwała z 17 marca 2003 r. (Dz.U. z 8 maja 2003 r.)

MPZP Czubrowice ze zmianami - Uchwała z 24 września 2007 r. (Dz.U. z 6 grudnia 2007 r.)

GOTKOWICE

MPZP Gotkowice - Uchwała z 10 lutego 2003 r. (Dz.U. z 7 maja 2003 r.)

MPZP Gotkowice ze zmianami - Uchwała z 24 września 2007 r. (Dz.U. z 6 grudnia 2007 r.)

JERZMANOWICE

MPZP Jerzmanowice - Uchwała z 11 lutego 2008 r. (Dz.U. z 25 kwietnia 2008 r.)

ŁAZY

MPZP Łazy - Uchwała z 8 listopada 2004 r. (Dz.U. z 25 stycznia 2005 r.)

MPZP Łazy ze zmianami - Uchwała z 24 września 2007 r. (Dz.U. z 6 grudnia 2007 r.)

MPZP Łazy ze zmianami - Uchwała z 3 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 9 lipca 2013 r.)

PRZEGINIA

MPZP Przeginia - Uchwała z 10 lutego 2003 r. (Dz.U. z 7 maja 2003 r.)

MPZP Przeginia ze zmianami - Uchwała z 24 września 2007 r. (Dz.U. z 6 grudnia 2007 r.)

RACŁAWICE

MPZP Racławice - Uchwała z 7 czerwca 2004 r. (Dz.U. z 4 sierpnia 2004 r.)

MPZP Racławice ze zmianami - Uchwała z 24 września 2007 r. (Dz.U. z 6 grudnia 2007 r.)

SĄSPÓW

MPZP Sąspów - Uchwała z 24 października 2005 r. (Dz.U. z 20 marca 2006 r.)

MPZP Sąspów ze zmianami - Uchwała z 24 września 2007 r. (Dz.U. z 6 grudnia 2007 r.)

SZKLARY

MPZP Szklary - Uchwała z 15 grudnia 2003 r. (Dz.U. z 13 lutego 2004 r.)

MPZP Szklary ze zmianami - Uchwała z 24 września 2007 r. (Dz.U. z 6 grudnia 2007 r.)

 


Artykuły powiązane:

28/06/2012 - Zmiana MPZP w obszarze sołectwa Łazy

Rozmiar:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP), najczęściej określane w skrócie jako studium uwarunkowań lub studium - to dokument sporządzany dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. 

Studium jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Obok miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest aktem planowania przestrzennego i w systemie planistycznym zaliczane jest do aktów planowania ogólnego. Nie jest aktem prawa miejscowego, a więc nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących i nie może być podstawą do wydania decyzji administracyjnych. Ma za to charakter aktu kierownictwa wewnętrznego, obowiązującego w systemie organów gminy. Wiąże wójta, burmistrza, prezydenta miasta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i służy koordynacji ustaleń tych planów. Wśród funkcji zadań studium wymieniane jest również ukazanie gospodarczych i przestrzennych perspektyw rozwoju (swego rodzaju funkcja promocyjna).


Artykuły powiązane:

HARMONOGRAM  UZGODNIEŃ  PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ   I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA
Z REGIONALNĄ DYREKCJĄ OCHRONY ŚRODOWISKA w KRAKOWIE

L.p. Data Nr pisma Rodzaj pisma Przez kogo
wydane
Skany pism
1 04.09.2012r. IR.6720.12.1.2012. AB Pismo o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Pobierz
2 05.10.2012r. OO.411.2.18.2012. MZi Odpowiedź na ww pismo Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie Pobierz
3 03.10.2014r. IR.6720.17.2014.AB Pismo o uzgodnienie i opinię do projektu studium wraz z prognozą Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Pobierz
4 06.11.2014r. OP-I.610.1.20.2014.MMr I Odmowa uzgodnienia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie Pobierz
5 06.11.2014r. OO.410.3.33.2014.MZi I Opinia do projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie Pobierz
6 06.11.2015r. IR.6720.1.14.2015.AB Pismo o uzgodnienie projektu studium Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Pobierz
7 23.10.2015r. IR.6720.1.14.2015.AB Pismo o zaopiniowanie projektu studium wraz z prognozą Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Pobierz
8 03.12.2015r. OP-I.610.1.20.2014. KG.AD II Odmowa uzgodnienia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie Pobierz
9 3.12.3015r. OO.410.3.36.2015.MZi II Opinia do projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie Pobierz
10 11.01.2016r. IR.6720.1.1.2016.AB Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                   w Warszawie od rozstrzygnięcia RDOŚ Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Pobierz
11 11.01.2016r. IR.6720.1.1.2016.AB Zażalenie na postanowienie RDOŚ znak OP-I.610.1.20.2014.KD.AD z dnia 03.12.2015r.,do GDOŚ w Warszawie Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Pobierz
12 26.01.2016r. OP-I.610.1.20.2014.2015.2016.KG.AD Pismo dotyczące przekazania zażalenia na postanowienie  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie Pobierz
13 31.03.2016r. DOA-wol.610.3.2016.ŁCZ Postanowienie o stwierdzeniu niedopuszczalności zażalenia Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Pobierz
14 28.06.2017r. IR.6720.1.3.2017.AB Pismo o uzgodnienie projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Pobierz
15 18.07.2017r. OP-I.610.1.20.2014.2017.KG/PWa III odmowa  uzgodnienia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie Pobierz
16 17.07.2017r. OO.410.3.27.2017.MZi III Opinia do projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie Pobierz
17 18.07.2017r. OO.410.3.27a.2017.MZi Pismo dotyczące ponownego opiniowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie Pobierz
18 27.07.2017 IR.6720.1.4.2017.AB Zażalenie na postanowienie RDOS Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Pobierz
19 18.08.2017 DOA-wol.610.12.2017.ŁCZ Postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Pobierz
20 16.10.2017 XL/262/2017 Uchwała Rada Gminy Jerzmanowice-Przeginia Pobierz

 

13/04/2016 - Przedłużenie konsultacji dot. Planu ochrony dla OPN - obszar Natura 2000

11/03/2016 - Informacja Wójta Gminy dot. Planu ochrony dla OPN - obszar Natura 2000

04/03/2016 - Zaproszenie na spotkanie dot. Planu ochrony dla OPN - obszar Natura 2000

18/02/2016 - Projekt planu ochrony dla OPN - obszar Natura 2000

29/01/2016 - Na jakim etapie jest Studium w styczniu 2016

15/12/2015 - Studium - Gmina oczekuje na opinie i uzgodnienia

18/05/2015 - Informacja o przebiegu prac nad STUDIUM

17/12/2014 - Spotkanie dot. projektu studium

17/09/2014 - Termin wyłożenia Studium do publicznego wglądu

01/07/2014 - Wznowienie prac nad projektem Studium

18/07/2017 - Pismo dotyczące ponownego opiniowania

17/07/2017 - III Opinia do projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

18/07/2017 - III odmowa  uzgodnienia

28/06/2017 - Pismo o uzgodnienie projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

31/03/2016 - Postanowienie o stwierdzeniu niedopuszczalności zażalenia

26/01/2016 - Pismo dotyczące przekazania zażalenia na postanowienie  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

11/01/2016 - Zażalenie na postanowienie RDOŚ znak OP-I.610.1.20.2014.KD.AD z dnia 03.12.2015r., do GDOŚ w Warszawie

11/01/2016 - Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Warszawie od rozstrzygnięcia RDOŚ

3/12/3015 - II Opinia do projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

03/12/2015 - II Odmowa uzgodnienia

23/10/2015 - Pismo o zaopiniowanie projektu studium wraz z prognozą

06/11/2015 - Pismo o uzgodnienie projektu studium

06/11/2014 - I Opinia do projektu studium wraz z prognoząoddziaływania na środowisko

06/11/2014 - I Odmowa uzgodnienia

03/10/2014 - Pismo o uzgodnienie i opinię do projektu studium wraz z prognozą

05/10/2012 - Odpowiedźna  pismo o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko

04/09/2012 - Pismo o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko

03/09/2012 - Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania studium

Rozmiar:

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO
GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA NA LATA 2014-2020

(dokument obowiązujący)


Rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem i opracowaniem
„STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY JERZMANOWICE – PRZEGINIA
na lata 2014 – 2020”

Artykuły powiązane:

15/12/2015 - Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy na lata 2014-2020 uchwalona!

23/11/2015 - Podjęto uchwałę zatwierdzającą Nową Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy na lata 2014-2020

04/10/2013 - Zaproszenie spotkania konsultacyjne nad STRATEGIĄ cz. II

31/08/2013 - Zaproszenie do badania ankietowego nad STRATEGIĄ


- POPRZEDNIA WERSJA DOKUMENTU NA LATA 2009-2015 -

   

SZYBKI DOSTĘP DO:

PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER