UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Gospodarka NISKOEMISYJNA

Rozmiar:

Gmina Jerzmanowice-Przeginia przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ w skrócie PGN to dokument strategiczny, opisujący m.in. działania i planowane inwestycje na całym obszarze gminy do 2020 roku.

Celem wdrażania PGN jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy Jerzmanowice - Przeginia poprzez kontynuację rozpoczętych działań w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego, montaż kolektorów słonecznych/fotowoltaiki/pomp ciepła czy źródeł ciepła tj. pieców na pellet czy kondensacyjnych kotłów gazowych dla domów prywatnych jak i budynków użyteczności publicznej.


Artykuły powiązane:

28/04/2016 - Obwieszczenie o konsultacjach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

09/03/2016 - OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jerzmanowice-Przeginia"

25/01/2016 - Prezentacja ze spotkań z mieszkańcami dot. PGN

19/01/2016 - Ankieta do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

13/01/2016 - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Zapobieganie powstawania odpadów

Rozmiar:

Każdy z nas codziennie wyrzuca mnóstwo "śmieci". Niesegregowane i niezagospodarowane muszą być wywożone na ciągle powiększające się składowiska odpadów. Wszyscy jesteśmy obciążani kosztami ich utrzymania. Przeciętny Polak „produkuje” ich średnio ok. 320 kg odpadów rocznie. Warto się zastanowić, jak postępować, żeby śmieci powstawało jak najmniej, dzięki czemu nasze otoczenie będzie ładniejsze, a my zaoszczędzimy na opłatach. Co zatem możemy zrobić:

 • Kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz.
 • Wybieraj produkty trwałe.
 • Wybieraj produkty w dużych opakowaniach.
 • Idziesz na zakupy? Weź torbę z domu – torba wielokrotnego użytku jest pojemna, wytrzymała i będzie służyć całe lata, a po zwinięciu zajmuje tak mało miejsca, że zmieści się w każdej damskiej torebce. Warto wyrobić taki nawyk, szczególnie że każda torba jednorazowa w sklepie to dodatkowy koszt i dodatkowy śmieć. Jednorazowe torebki służą nam tylko chwilę, a po powrocie do domu lądują w koszu, przyczyniając się do produkcji ogromnej ilości śmieci.
 • Zamiast zwykłych, jednorazowych baterii stosuj akumulatorki, które można wielokrotnie ładować.
 • Wybierz szklaną butelkę zwrotną zamiast butelki plastikowej (szklana butelka może być wykorzystana powtórnie nawet 15 razy, podczas gdy butelka plastikowa jest jednorazowa).
 • Unikaj produktów zapakowanych w wiele warstw opakowań.
 • Jeśli masz przydomowy ogródek, kompostuj odpady spożywcze, które stanowią 31% wytwarzanych przez Ciebie odpadów. Posłużą do nawożenia Twojego ogrodu. Obecna technologia pozwala przechowywać kompost w sposób bezpieczny i nieuciążliwy.
 • Zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia.
 • Unikaj jednorazowych produktów np. plastikowych sztućców na grilla czy papierowych talerzyków.
 • Segregując odpady znacząco przyczyniasz się do ochrony środowiska. Dzięki segregacji możliwe jest odzyskanie ogromnej ilości surowców i pieniędzy. Przykładowo, produkując puszkę ze złomu, można zaoszczędzić nawet 96% energii, zmniejszyć zanieczyszczenie wody o 97% i zdecydowanie ograniczyć negatywny wpływ jaki ma na środowisko produkcja aluminium. Segregacja to czysty zysk.(źródło: www.mos.gov.pl).

Informacje poświęcone programowi Zapobiegania powstawaniu odpadów dostępne są pod linkami:
ekoszyk.mos.gov.pl
naszesmieci.mos.gov.pl

 

Decyzje środowiskowe

Rozmiar:

Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzona jest w oparciu o ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a także przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397).

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa warunki realizacji przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 72 ust. 1 i ust. 1 a w/w ustawy wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem:

 1. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (...)
 2. decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych (...)
 3. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (...)
 4. koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów (...)
 5. decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny (...)
 6. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (...)
 7. decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych (...)
 8. decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów (...)
 9. decyzji o zmianie lasu na użytek rolny (...)
 10. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (...)
 11. decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (...)
 12. decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady (...)
 13. decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 (...)
 14. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego (...)
 15. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu (...)
 16. decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej (...)
 17. decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (...)
 18. decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
 19. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej (...)
 20. zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych (...)
 21. decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska (...)
 22. zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów (...)

lub przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

W ustawie wskazane są również pewne odstępstwa od wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 72).

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia.

Ochrona zwierząt

Rozmiar:

Gocyła Wojciech Lekarz Weterynarii
adres: 32-048 Jerzmanowice 412 a
tel. 608 773 688 


UCHWAŁA Nr XIX/134/2016
Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia
z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w 2016 r.

POBIERZ PROGRAM <


Szczeniaki poszukują domu
Małe, piękne 5 tygodniowe szczeniaczki ("rasowe kundelki :) ")
szukają domu.
Co ważne, psiaki wyrosną na nieduże pieski, wnioskując po wyglądzie matki.
Więcej informacji tel. (12) 3895 247 wew. 124
 


Artykuły powiązane:

18/11/2016 - Uwaga! Ochronne szczepienie lisów - 18-28 XI 2016

20/05/2016 - Uwaga! Ochronne szczepienie lisów - maj/czerwiec 2016

12/11/2015 - Uwaga! Ochronne szczepienie lisów - listopad 2015

23/09/2015 - Uwaga! Ochronne szczepienie lisów - wrzesień/październik 2015

19/09/2014 - Uwaga! Ochronne szczepienie lisów - październik 2014

24/04/2014 - Uwaga! Ochronne szczepienie lisów - kwiecień/maj 2014

Gospodarka ODPADAMI

Rozmiar:

WSZYSTKIE INFORMACJE ODNOŚNIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Odpowiedzi udzielają: Arkadiusz Skrzypek i Paulina Rogozik
pok. 124, tel. 12 3895247 w. 115


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
DLA WSZYSTKICH MIEJSCOWOŚCI Z TERENU GMINY

 

NOWY WZÓR DEKLARACJI 2016 - pobierz!

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI - pobierz!

Zapobieganie powstawaniu odpadów - sprawdź!

Podmioty odbierające odpady komunalne

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Osiągnięte poziomy recyklingu

Informacja o osiągniętych poziomach przez podmioty odbierające odpady

Mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny


Artykuły powiązane:

Terminy odbioru odpadów komunalnych na 2018 rok

Terminy odbioru odpadów komunalnych na Październik - Grudzień 2017

Terminy odbioru odpadów komunalnych na sierpień - wrzesień 2017

24/07/2017 - Podsumowanie programu edukacyjnego pn. „Przyjazny klimat w Gminie Jerzmanowice-Przeginia – kampania edukacyjna z zakresu szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach domowych”

TERMINY!!! odbioru odpadów komunalnych na czerwiec - lipiec 2017

28/04/2017 - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy za 2016 rok

3/04/2017 - Przyjazny klimat w Gminie Jerzmanowice-Przeginia – kampania edukacyjna z zakresu szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach domowych

14/12/2016 - TERMINY!!! odbioru odpadów komunalnych na styczeń - maj 2017

30/04/2016 - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy za 2015 rok

24/03/2016 - Gospodarka odpadami - NOWA DEKLARACJA | NOWE STAWKI

11/03/2016 - TERMINY!!! odbioru odpadów komunalnych na kwiecień - grudzień 2016

25/02/2016 - TERMINY!!! Opłaty za odpady za I kwartał 2016

26/01/2016 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (...) - PRZETARG

25/01/2016 - TERMINY!!! odbioru odpadów komunalnych na luty i marzec 2016

30/12/2015 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (...) - PRZETARG

17/12/2015 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (...) - PRZETARG

04/12/2015 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (...) - PRZETARG

07/10/2015 - UE - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (...) - PRZETARG

25/04/2015 - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia za 2014 r.

29/04/2014 - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia za 2013 r.

17/06/2015 - Harmonogram odbioru odpadów dla wszystkich miejscowości na 2015 rok (II półrocze) + styczeń 2016

07/04/2015 - Postępowanie przetargowe 2015

04/12/2014 - Harmonogram odbioru odpadów dla wszystkich miejscowości na 2015 rok (I półrocze)

14/11/2014 - Przypomnienie o wpłatach IV raty za gospodarowanie odpadami i podatek

29/09/2014 - Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 1-2 X 2014

02/09/2014 - Przypomnienie o wpłatach III raty za gospodarowanie odpadami i podatek

12/05/2014 - Przypomnienie o wpłatach II raty za gospodarowanie odpadami i podatek

04/02/2014 - Opłaty za gospodarowanie odpadami w 2014 roku

15/01/2014 - Kalendarze z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych

24/12/2013 - Harmonogram odbioru odpadów dla wszystkich miejscowości na 2014 rok 

16/09/2013 - Harmonogram odbioru odpadów dla wszystkich miejscowości X - XII 2013

03/09/2013 - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - przypomnienie

12/07/2013 - Najczęściej zadawane pytania odnośnie odbioru śmieci i ich segregacji

28/06/2013 - Harmonogramy odbioru odpadów dla wszystkich miejscowości - miesiące VII - IX 2013

06/06/2013 - Jak segregować prawidłowo odpady

26/04/2013 - Składanie deklaracji

26/04/2013 - Ustawa śmieciowa - najważniejsze informacje

12/04/2013 - Postępowanie przetargowe

12/04/2013 - Informacja P.W. MIKI

12/04/2013 - Informacja w sprawie rozwiązywania dotychczasowych umów

18/03/2013 - Podjęte uchwały przez Radę Gminy

04/01/2013 - Terminy wprowadzenia nowej ustawy

04/01/2013 - Wprowadzenie

   

SZYBKI DOSTĘP DO:

PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER