UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Ustawa śmieciowa - najważniejsze informacje

Rozmiar:

Informacja Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia
na temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

SZANOWNI PAŃSTWO

Uchwalona przez parlament nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmieniła dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w naszym kraju, przenosząc odpowiedzialność w tym przedmiocie na jednostki samorządu terytorialnego. Celem niniejszej informacji jest przybliżenie mieszkańcom zasad nowego systemu, który będzie obowiązywał w naszej gminie od 1 lipca 2013r., a który Gmina zobligowana była wprowadzić, aby zrealizować nałożone przez ustawę obowiązki. Od 1 lipca 2013 roku Gmina obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. System Gminny w chwili obecnej nie przewiduje odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy (takich jak np.: obiekty użyteczności publicznej, działalność gospodarcza, cmentarze). Właściciele tych nieruchomości jak dotychczas zobowiązani są do posiadania umowy z przedsiębiorcą.

Od 1 lipca 2013 r. właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani będą uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywożącą odpady przejmie Gmina, która wyłoni w przetargu przedsiębiorcę odbierającego odpady od mieszkańców Gminy.

Zasady nowego systemu zostały przyjęte w dniu 21 stycznia 2013r. przez Radę Gminy Jerzmanowice-Przeginia poprzez uchwalenie pakietu obligatoryjnych uchwał regulujących gospodarkę odpadami. Rada Gminy ustaliła wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami od gospodarstwa domowego, którą właściciel nieruchomości będzie wnosił na rzecz Gminy. Określono miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie- 25 zł i nieselektywnie- 35 zł. W zamian za opłatę gmina odbierze każdą ilość odpadów komunalnych powstających w gospodarstwie domowym, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji. Radni Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia w dniu 18.03.2013r. przyjęli uchwałę, na mocy której Gmina wyposaży nieruchomości w pojemniki i worki na zmieszane i segregowane odpady komunalne w ramach wnoszonej przez mieszkańców opłaty. Firma, która wygra przetarg będzie zobowiązana dostarczyć pojemniki na zmieszane odpady komunalne o pojemności:

 • 1-4 osoby: 120 l
 • 5-7 osób: 240 l
 • 8-11 osób: 240 l i 120 l
 • 12-15 osób: 2 x 240 l,
 • oraz worki o pojemności 120 l na odpady segregowane.

Podstawą naliczenia opłaty będzie deklaracja składana przez właściciela nieruchomości. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany wypełnić i złożyć deklarację w Urzędzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w terminie do 31 maja 2013 r. Prawidłowo wypełniona i dostarczona w terminie deklaracja daje gwarancję, że opłata za odpady będzie prawidłowo naliczona. Niezłożenie deklaracji skutkowało będzie wydaniem decyzji administracyjnej o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. W przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dane będące w dyspozycji tut. Urzędu. Wszelkie informacje oraz pytania dotyczące deklaracji oraz nowych zasad gospodarki odpadami można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 122 lub pod numerem telefonu 12 - 389-52-47 wewnętrzny 132. Dla osób, które będą miały problem z wypełnieniem deklaracji lub dotarciem do Urzędu Gminy zostaną uruchomione punkty konsultacyjne, gdzie będzie można uzyskać niezbędną pomoc przy wypełnianiu deklaracji, otrzymać dodatkowy formularz oraz złożyć go bez konieczności wysyłki czy osobistego przyjazdu do Urzędu Gminy.

 

Wykaz punktów konsultacyjnych gdzie będzie można wypełnić bądź złożyć deklarację:

l.p.

Miejscowość

Lokalizacja

Data

Godziny

1.

Czubrowice

Sołtysówka (w lokalu komunalnym na I piętrze przy Szkole)

Szkoła Podstawowa

24.05.2013r.

29.05.2013r.

16°°-20°°

8°°-13°°

2.

Gotkowice

Szkoła Podstawowa

28.05.2013 r.

8°°-13°°

3.

Jerzmanowice

Szkoła Podstawowa

Urząd Gminy

23.05.2013r.

27.05.2013r.

8°°-14°°

16°°-20°°

4.

Łazy

Remiza

22.05.2013r.

16°°-20°°

5.

Przeginia

Dom Ludowy (Sołtysówka)

07.05.2013r.

21.05.2013r.

16°°-20°°

6.

Racławice

Szkoła Podstawowa

Budynek Wielofunkcyjny

24.05.2013 r.

28.05.2013r.

8°°-13°°

16°°-20°°

7.

Sąspów

Remiza

Szkoła Podstawowa

20.05.2013r.

22.05.2013r.

16°°-20°°

8°°-14°°

8.

Szklary

Szkoła Podstawowa

27.05.2013 r.

8°°-14°°

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości uiszczać mogą w kasie Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Jerzmanowice-Przeginia/Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie oddział w Jerzmanowicach nr 40 8589 0006 0150 0000 0390 0009 raz na kwartał, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz do 15 listopada, począwszy od trzeciego kwartału 2013 r. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina pokryje koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Cały proces gospodarowania odpadami komunalnymi zostanie objęty kontrolą, w której czynny udział weźmie firma, wybrana w drodze przetargu do świadczenia usług na rzecz Gminy. Przedsiębiorca będzie odpowiedzialny m.in. za prowadzenie statystyk dotyczących ilości i rodzaju przekazywanych im odpadów oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane, liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne oraz wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem.

Odpady komunalne z nieruchomości odbierane będą z niżej podaną częstotliwością:

 1. zmieszane odpady komunalne - raz w miesiącu,
 2. selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła, metalu, tworzywa sztucznego i opakowania wielomateriałowe - raz na miesiąc,
 3. odpady ulegające biodegradacji - co dwa tygodnie od 1 maja do 30 września, co trzy tygodnie od 1 października do 30 kwietnia,
 4. odpady wielkogabarytowe, opony - dwa razy w roku
 5. zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny - razy na kwartał. 
   

SZYBKI DOSTĘP DO:

PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER