UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Rozkład jazdy

Rozmiar:

Lokalna Grupa Działania "Jurajska Kraina"

Rozmiar:


Gmina Jerzmanowice - Przeginia została przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Jurajska Kraina" w dniu 10 maja 2012 roku. Dla Gminy Jerzmanowice - Przeginia to wielkie wyróżnienie, a tym samym obszar naszej gminy nie stanowi już "białej plamy" na mapie województwa małopolskiego jako gminy nie będącej w żadnym LGD.

LGD "Jurajska Kraina" jest to porozumienie partnerskie osób i instytucji zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich i poprawę jakości życia mieszkańców. Partnerstwo przybrało formę stowarzyszenia, w skład którego wchodzą reprezentanci gmin, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych. Powstało w 2007 roku w porozumieniu mieszkańców i samorządów czterech gmin: Sułoszowa, Skała, Iwanowice i Słomniki.

Stowarzyszenia - Lokalne Grupy Działania powstały w związku z Programem Leader realizowanym w Europie od 1991 roku, a w Polsce od 2004 roku. Leader jest częścią większego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW, określony jako tzw. Oś 4 – Leader w tym Programie. PROW jest jednym z kilku tzw. programów operacyjnych, które określają sposób wykorzystania środków unijnych w Polsce i dotyczy rozwoju obszarów wiejskich i małych miast.
O większość środków z PROW, podobnie jak w innych programach operacyjnych, należy zabiegać, składając projekty, w odpowiednich instytucjach wdrożeniowych – Urzędzie Marszałkowskim, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojewódzkim Urzędzie Pracy, departamentach różnych Ministerstw. Warunki ubiegania się o środki określane są w ministerstwach i w Urzędach Marszałkowskich. W Programie Leader jest inaczej. Społeczność wiejska danego obszaru, określonego przez nią dobrowolnie, powołuje organizację – specjalne stowarzyszenie zwane Lokalną Grupą Działania - LGD.
Ta organizacja opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju - LSR. W tej Strategii LGD zawiera, jakie rodzaje projektów preferuje dla jej realizacji, określa sposób oceny projektów. Później po zatwierdzeniu Strategii przez Urząd Marszałkowski, zbiera projekty od Beneficjentów, dokonuje oceny ich zgodności ze Strategią, wybiera projekty do dofinansowania, ustala listy projektów wg określonych przez siebie w Strategii kryteriów oceny i przekazuje listy do odpowiednich instytucji wdrożeniowych, gdzie projekty, w kolejności podanej na listach, poddawane są tylko ocenie formalnej (w przypadku braków, Beneficjent wzywany jest do ich uzupełnienia), a następnie zawierane są umowy z Beneficjentami.


Misja LGD "Jurajska Kraina":
Stymulowanie zrównoważonego rozwoju obszaru przy pełnym wykorzystaniu jego walorów, minimalizowanie zagrożeń i negatywnego wpływu czynników destabilizujących rozwój. Aktywizacja lokalnej społeczności, tworzenie warunków do rozwoju gospodarki i modernizacji rolnictwa.

Wizja LGD "Jurajska Kraina":
Obszar działania LGD "Jurajska Kraina" obszarem aktywnego życia społecznego, nowoczesnego rolnictwa, rozwiniętej gospodarki i czystego środowiska, co zapewnia wysoki poziom życia mieszkańcom i sprawia, że jest on jedynym z najatrakcyjniejszych zakątków regionu.
 

KORZYŚCI Z PRZYSTĄPIENIA

 • Przystąpienie Gminy Jerzmanowice - Przeginia do LGD Jurajska Kraina to przede wszystkim poprawa jakości życia lokalnej społeczności, wzrost jej aktywności, lepsze zdefiniowanie problemów obszaru działania LGD, wzmocnienie kapitału społecznego, zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju naszego obszaru, a także nowe inicjatywy społeczne
 • Środki przeznaczone dla Polski w Programie Leader na okres programowania 2007 - 2014 zostały przeliczone na 1 mieszkańca. Dla obszaru Gminy Jerzmanowice - Przeginia zarezerwowane jest ok. 1 600 000 złotych. Wstępując do LGD "Jurajska Kraina" mieszkańcy gminy będą mogli wykorzystać te środki zgodnie z zapisami LSR (Lokalnej Strategii Rozwoju) – dokumentu na podstawie którego działa LGD "Jurajska Kraina". Warto zauważyć iż główne cele strategiczne LSR wpisują się w pełni w Strategię Rozwoju Gminy Jerzmanowice – Przeginia jaką podjęto w 2009 roku.
 • Aplikować można o środki m.in. z zakresu: kultury, edukacji, sportu i rekreacji, promocji obszaru i jego walorów, aktywizacji lokalnej społeczności, rozwoju turystyki, promocji przedsiębiorczości i ożywienia gospodarki, współpracy z innymi stowarzyszeniami w celu realizacji działań zgodnych z LSR.

 

Więcej informacji o LGD "Jurajska Kraina" można znaleźć na stronie www stowarzyszenia
www.jurajskakraina.pl 


Artykuły powiązane:

19/08/2014 - Nabór "Małe projekty" 27 VIII - 11 IX 2014

07/08/2014 - Nabór "Odnowa i rozwój wsi" 14 VIII - 1 IX 2014

27/06/2014 - Nabór "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" 14-31 VII 2014

27/06/2014 - Nabór tematyczny "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

14/11/2013 - Nabór "Odnowa i rozwój wsi" 27 XI - 12 XII 2013

14/11/2013 - Nabór "Małe projekty" 27 XI - 12 XII 2013

14/11/2013 - Nabór "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" 27 XI - 12 XII 2013

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (lsr2012.pdf)Lokalna Strategia Rozwoju2136 kB
Pobierz plik (statut_lgd_2012.pdf)Statut LGD53 kB

Pozyskane środki zewnętrzne na zadania na terenie gminy

Rozmiar:

2014 ROK

Zadanie Wysokość środków i ich źródło
Programy Decydujemy razem, Szansa dla wszystkich, Atrakcyjne gimnazjum 205.737,60 zł
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wykończenie siedziby Centrum Inicjatyw Społecznych 440.000,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest 56.665,98 zł
Fundusz Szwajcarski
Dotacja w ramach Programu "BEZPIECZNY STRAŻAK" na zakup 24 kompletów odzieży ochronnej dla 8 jednostek OSP z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia 30.000,00 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dotacja w ramach Programu "REMIZY MAŁOPOLSKIE" - remont remizy OSP w Sąspowie 11.996,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

2013 ROK

Zadanie Wysokość środków i ich źródło
E-urząd w Gminie Jerzmanowice-Przeginia 242.318,52 zł
Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013
Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - remont dróg uszkodzonych w wyniku powodzi 237.428,00 zł
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - środki na usuwanie skutków klęsk zywiołowych
Dotacja na remont dróg rolniczych 22.187,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Dotacja w ramach Programu "REMIZY MAŁOPOLSKIE" - kontynuacja wymiany pokrycia dachu remizy OSP w Czubrowicach 40.000,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Program Szansa dla wszystkich 75.600,18 zł
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest 206.816,93 zł
Fundusz Szwajcarski
Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Przegini 200.000,00 zł
Ministerstwo Sportu i Turystyki

2012 ROK

Zadanie Wysokość środków i ich źródło
Odnowa Centrum Wsi Racławice, Gotkowice i Sąspów 137.706,00 zł
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Dotacja na remont dróg rolniczych 28.418,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - remont dróg uszkodzonych w wyniku powodzi 1.934.244,00 zł
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Dotacja w ramach Programu "REMIZY MAŁOPOLSKIE" - wymiana pokrycia dachu remizy OSP w Czubrowicach 21.700,00 zł
Urząd Marszłakowski Województwa Małopolskiego
Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Przegini 320.000,00 zł
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Program Szansa dla wszystkich 112.034,84 zł
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Dotacja na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Sąspowie 54.372,00 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Termomodernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych w Jerzmanowicach 96.775,58 zł
Małopolski Urząd Wojewódzki
Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest 24.928,00 zł
Fundusz Szwajcarski

2011 ROK

Zadanie Wysokość środków i ich źródło
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie wsi Gotkowice, Przeginia, Czubrowice, Racławice i Jerzmanowice – Kolonia Czołowa. Rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Żarach, etap II i etap III
3.594.001,00 zł
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Dotacja na remont dróg rolniczych 39.427,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - remont dróg uszkodzonych w wyniku powodzi 629.900,00 zł
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Dotacja w ramach Programu "MAŁOPOLSKIE REMIZY" – wymiana pokrycia dachu remizy OSP w Jerzmanowicach 40.000,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Dotacja w ramach Programu "RADOSNA SZKOŁA" na utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jerzmanowicach 110.967,00 zł
Małopolski Urząd Wojewódzki
Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku komunalnego dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych w Jerzmanowicach 339.000,00 zł
Małopolski Urząd Wojewódzki
Dotacja na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku komunalnego dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych w Jerzmanowicach 311.000,00 zł
Małopolski Urząd Wojewódzki
Programy Decydujemy razem, Szansa dla wszystkich, Atrakcyjne gimnazjum 685.904,74 zł
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Przegini 70.000,00 zł
Ministrerstwo Sportu i Turystyki

2010 ROK

Zadanie Wysokość środków i ich źródło
Remont - odnowa dróg gminnych uszkodzonych na skutek intensywnych opadów atmosferycznych 1.021.837,34 zł
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - środki na usuwanie skutków klęsk zywiołowych
Odbudowa sieci wodociągowej od drogi powiatowej do cmentarza w Jerzmanowicach, 850 mb 80.000,00 zł
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - środki na usuwanie skutków klęsk zywiołowych
Wymiana pokrycia dachu z eternitu na blachodachówkę w remizie OSP Sąspów 32.019,25 zł
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
Dotacja w ramach Programu "RADOSNA SZKOŁA" na utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Racławicach 36.000,00 zł
Małopolski Urząd Wojewódzki
Dotacja w ramach Programu "RADOSNA SZKOŁA" na utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sąspowie 123.495,00 zł
Małopolski Urząd Wojewódzki
Program Szansa dla wszystkich 888.224,58 zł
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

   

SZYBKI DOSTĘP DO:

PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER