UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Zawiadomienia Rady Gminy

15/03/2013 - Komisja Zdrowia

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się 15 marca 2013 r. godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum,
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad,
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok (druk nr 192/13),0
 4. Bieżące sprawy, wolne wnioski,
 5. Zamknięcie obrad.

15/03/2014 - Komisja Statutowa

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Statutowej i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie się 15 marca 2013 r. godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum,
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad,
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Jerzmanowice – Przeginia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych(druk 205/13),
 4. Dyskusja na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Jerzmanowice – Przeginia(informacja od Komisariatu Policji w Krzeszowicach),
 5. Bieżące sprawy, wolne wnioski,
 6. Zamknięcie obrad.

14/03/2013 - Komisja Infrastruktury

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się 14 marca 2013 r. o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jerzmanowice – Przeginia w 2013 r. (druk 201/13).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/174/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę (druk nr 203/13).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/173/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 204/13).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Jerzmanowice – Przeginia do Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach (druk nr 206/13).
 7. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

12/03/2013 - Komisja Oświaty

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu, które odbędzie się 12 marca 2013 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach z Gminną Biblioteką Publiczną w Jerzmanowicach i utworzenia Centrum Kultury i Dziedzictwa Lokalnego Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 202/13),
 4. Wydanie opinii w sprawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Przegini z dnia 14.02.2013 r. w sprawie braków w budżecie Zespołu Szkół w Przegini na rok 2013,
 5. Dyskusja na temat wstępnych materiałów dotyczących bonu edukacyjnego,
 6. Bieżące sprawy, wolne wnioski,
 7. Zamknięcie obrad.

07/03/2013 - Komisja Rewizyjna

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się 7 marca 2013 r. godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad,
 3. Analiza odpowiedzi na wnioski Komisji Rewizyjnej z dnia 5 listopada 2012r., zapoznanie z opinią prawną dotyczącą zysków z najmu lokali w remizach OSP, których współwłaścicielem jest Gmina – dyskusja, wnioski,
 4. Analiza sprawozdań, rozliczeń finansowych Klubów Sportowych z terenu Gminy Jerzmanowice – Przeginia za rok 2012
  1. Klub Sportowy „Płomień” Jerzmanowice,
  2. Ludowy Klub Sportowy „Promień” Przeginia,
  3. Gminny Szkolny Związek Sportowy w Przegini,
  4. Ludowy Klub Sportowy „FITBALL” Szklary,
 5. Bieżące sprawy, wolne wnioski,
 6. Zamknięcie obrad Komisji.

18/02/2013 - XXXV Sesja Rady Gminy

Rozmiar:

Uprzejmie informuję, że XXXV sesja Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia odbędzie się 18 lutego 2013 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B.

Porządek obrad

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Prezentacja dotycząca scalenia gruntów (Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych – dr Jarosław Taszakowski) – ok. 2 godziny,
 4. Przyjęcie protokołu nr XXXIV/2012 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

5.1. ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jerzmanowice – Przeginia za udział w działaniu ratowniczym oraz w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę (druk 178/12),
5.2. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jerzmanowice – Przeginia na 2013 rok (druk nr 191/13),
5.3. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok (druk nr 192/13),
5.4. przystąpienia Gminy Jerzmanowice-Przeginia – do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (druk nr 193/13),
5.5. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego na realizację zadania na terenie Gminy Jerzmanowice – Przeginia (druk nr 197/13),
5.6. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizn nieruchomości gruntowych położonych w Jerzmanowicach (druk 198/13),
5.7. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizn nieruchomości gruntowych położonych w Przegini (druk nr 199/13)
5.8. udzielenia dotacji celowej na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie (druk nr 200/13)
5.9. zmiany uchwały Nr XXXIII/164/2012 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na lata 2013 – 2018 (druk nr 194/13),
5.10. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2013 (druk nr 195/13)
5.11. zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach z Gminną Biblioteką Publiczną w Jerzmanowicach i utworzenia Centrum Kultury i Dziedzictwa Lokalnego Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk 196/13),
5.12. zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego w Racławicach (druk 157/12),
5.13. zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego w Przegini (druk 158/12),
5.14. zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego w Jerzmanowicach (druk 159/12),
5.15. zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Czubrowicach (druk 156/12),
5.16. przekazania prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Sąspowie w drodze umowy ………… (druk 172/12),

 1. Interpelacje.
 2. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi).
 3. Zamknięcie obrad sesji.
   

SZYBKI DOSTĘP DO:

AKCJA ZIMA 2016/2017PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek 800-1700, wtorek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek 900 - 1645, wtorek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER