UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Informacje z terenu Gminy

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Rozmiar:

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia przeprowadzonych w terminie od 16 grudnia 2016 r. do 9 stycznia 2017 r.

Jerzmanowice, 30.01.2017 r.

I. Wstęp

Gmina Jerzmanowice-Przeginia jest w trakcie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji, w związku z powyższym przeprowadzono diagnozę społeczno - gospodarczo - przestrzenną, która miała na celu wskazać obszary, które charakteryzują się koncentracją problemów społecznych oraz gospodarczych lub przestrzenno-funkcjonalnych lub środowiskowych lub technicznych. Diagnoza ta została sporządzona zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie o Rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku.

II. Przedmiot i cel konsultacji

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia sprawie wyznaczenia na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Konsultacje miały na celu przedstawienie interesariuszom 11 rewitalizacji ww. projektu uchwały oraz zebranie opinii, propozycji, uwag odnośnie wyznaczenia na terenie gminy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Konsultacje obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji przeprowadzono po raz drugi z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w dokumencie Gminnego Programy Rewitalizacji, zgodnie z wytycznymi i oceną Programu Rewitalizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

III. Przebieg konsultacji

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone zgodnie z ustawią o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku (Dz. U. Z 2015r. Poz. 1777).  Konsultacje społeczne prowadzone były  w dniach 16 grudnia 2016 – 09 stycznia 2017 r.  przy użyciu trzech form tj.:

§  w formie pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie internetowej Gminy), który należy przesłać na adres mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

§  ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w pokoju 120 lub telefonicznie pod nr 12 389 52 47 wew. 120 w godzinach pracy Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

§  Poprzez wypełnienie ankiety internetowej dostępnej pod adresem: http://limesurvey.cds.krakow.pl/index.php?sid=64387&newtest=Y&lang=pl

Informacje o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia zamieszczono na 7 dni przez rozpoczęciem konsultacji tj. 9 grudnia 2016r.  zgodnie z wymogami ustawy o rewitalizacji.

III. Zgłoszone uwagi

W trakcie trwania konsultacji społecznych zgłoszona została jednak uwaga, odnośnie poszerzenia Podobszaru rewitalizacji w miejscowości Przeginia o budynek Domu Kultury. Miejsce to jest szczególnie ważne dla lokalnej społeczności ze względu na potencjał rozwoju dla mieszkańców. W związku z powyższym uwaga została pozytywnie rozpatrzona i obszar Domu Kultury włączono do podobszaru rewitalizacji.

Dodatkowo obszar rewitalizacji, zgodnie z założeniami Ustawy o Rewitalizacji został zmniejszony o tereny niezamieszkałe, co wynika z Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o Rewitalizacji.

IV. Podsumowanie z przebiegu konsultacji

Uwagi zgłoszone podczas przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia odnosiły się do załącznika graficznego – mapy ukazującej  zasięg obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy.  Po analizie niniejszych uwag podjęto decyzję o poszerzeniu obszaru rewitalizacji na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia o Dom Kultury w Przegini, a także zmniejszeniu powierzchni obszaru rewitalizacji do terenów wyłącznie zamieszkałych i zabudowanych. Tym samym załącznik graficzny został zmodyfikowany o wskazane uwagi.


 

Załączniki:
Pobierz plik (Mapa załącznik nr 1.pdf)Mapa załącznik nr 1.pdf31346 kB

Kwalifikacja wojskowa w 2017 roku

Rozmiar:

Kwalifikacja wojskowa w 2017 roku

W dniach od 07.02.2017 r. do 09.02.2017 r.  mężczyźni z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia zgłoszą się na coroczną kwalifikację wojskową.

Zgodnie art. 32 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 r. podlegają:

1. mężczyźni urodzeni w 1998 r.;
2. mężczyźni urodzeni w latach 1993—1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 1996-1997, które:

• zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4. kobiety urodzone w latach 1993—1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 54 poz. 321)

5.osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie po­siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby podlegające kwalifikacji otrzymali wezwania z Urzędu Gminy w Jerzmanowicach w sprawie stawiennictwa do Powiatowej Komisji Lekarskiej na ul. Piłsudskiego 29 w Krakowie  z wyznaczonym terminem i godziną.

Osoba stająca przed komisją zostanie sprawdzona celem oceny przydatności do pełnienia służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa kończy się przeniesieniem do rezerwy (BEZ POWOŁANIA DO PEŁNIENIA ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ) i wydaniem na wniosek osoby stawiającej przed komisją zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej.

Osoba stająca do kwalifikacji zobowiązana jest posiadać przy sobie:

• Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
• Dokumentację medyczną (np. wyniki badań specjalistycznych z ostatnich 12 miesięcy) - w przypadku niepełnosprawności lub ciężkich chorób – dla Powiatowej Komisji Lekarskiej,
• Aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm (bez nakrycia głowy),

Wyżej wymienione dokumenty są WARUNKIEM przystąpienia do kwalifikacji wojskowej!

W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, nakłada się na osobę grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dodatkowych informacji dotyczących kwalifikacji wojskowej można uzyskać w Urzędzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia, p.114, tel. 123895247 wew.133, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
Pobierz plik (Kwalifikacja wojskowa 2017.pdf)Kwalifikacja wojskowa 2017.pdf162 kB

FERIE ZIMOWE 2017

Rozmiar:

 

W załączeniu harmonogram pracy w czasie ferii zimowych 2017

Urząd Gminy Jerzmanowice – Przeginia informuję że z dniem 31.01.2017 roku na terenie miejscowości Jerzmanowice w związku z wprowadzeniem nazw ulic, następuję zmiana danych adresowych.

Rozmiar:

Urząd Gminy Jerzmanowice – Przeginia informuję że z dniem 31.01.2017 roku na terenie miejscowości Jerzmanowice w związku z wprowadzeniem nazw ulic,  następuję zmiana danych adresowych.

W związku z tym w pierwszych dniach lutego bieżącego roku otrzymacie Państwo pisemne zawiadomienie o zmianie z urzędu oznaczenia porządkowego nieruchomości.

Przypominamy również o obowiązku umieszczenia w miejscu widocznym, na ścianie frontowej budynku (ogrodzeniu lub bramie), tabliczki z nadanym numerem porządkowym wraz z nazwą ulicy w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
Celem ujednolicenia wzorów tabliczek, Urząd proponuje zamieszczanie tabliczek zgodnie ze wskazanym wzorem przyporządkowanym dla adresu ul. Rajska 22

Wymiary proponowanych tabliczek to: 25 cm x 33 cm lub 25 cm x 19 cm

Szacunkowy koszt tabliczki to kwot około  35,00  złotych

Ponadto informujemy, że osoby zainteresowane mogą składać do tut. urzędu gminy wnioski o wydanie zaświadczeń potwierdzających nowy adres zameldowania (zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały).

Stosowne wnioski należy składać w pokoju 114 (parter) od dnia 28 lutego 2017 roku.

 

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Jerzmanowice-Przeginia w formie wspierania

Rozmiar:

Zarządzenie Nr O/8/2017
Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia  31 stycznia 2017 r.

 

w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Jerzmanowice-Przeginia w formie wspierania.

Plan postępowań o udzielenie zamówień - powyżej 30 tysięcy euro - na 2017 rok w Gminie Jerzmanowice-Przeginia

Rozmiar:

Plan postępowań o udzielenie zamówień - powyżej 30 tysięcy euro - na 2017 rok w Gminie Jerzmanowice-Przeginia opracowany na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r., poz.2164 z późn. zm.)

   

SZYBKI DOSTĘP DO:

AKCJA ZIMA 2016/2017PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek 800-1700, wtorek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek 900 - 1645, wtorek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER