UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Informacje z terenu Gminy

Projekt "Już pływam" w Gminie Jerzmanowice-Przeginia

Rozmiar:

W miesiącu kwietniu uczniowie ze szkół podstawowych rozpoczęły udział w projekcie "Już pływam" realizowanym przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia. Projekt został sfinansowany w części przez województwo małopolskie, które przekazało Gminie dotacje celową w wysokości 15 000,00 zł.

W projekcie biorą udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Racławic, Czubrowic, Sąspowa i Jerzmanowic nie potrafiący pływać – w sumie 150 uczniów. Projekt obejmuje 10 jednodniowych wyjazdów w ramach zajęć pozalekcyjnych na krytą pływalnie Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Zabierzowie, podczas których prowadzone są lekcje nauki pływania, przez doświadczonych i wykwalifikowanych instruktorów. Odbyty kurs nauki pływania pozwoli uczestnikom zdobyć i opanować podstawowe umiejętności pływania oraz zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa w wodzie, zagrożeniami i sposobami ich zapobiegania. Nauka pływania odbywa się zgodnie z zasadą nauka przez zabawę.

Poniżej link z bliższymi informacjami o projekcie:
http://www.malopolskie.pl/Sport/Info/?id=2042

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Jerzmanowice i Sąspów

Rozmiar:

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 267) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2014 r. poz. 1133), zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Jerzmanowice i Sąspów, Gmina Jerzmanowice-Przeginia, realizowanego w obrębie Sąspów (wzdłuż drogi krajowej nr 94 pasem o szerokości ok. 200 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr K2134 na Sąspów aż do granicy z Gminą Wielka Wieś) i Jerzmanowice (Gościniec, Lepianka, Kolonia Bębelska, Kolonia Wyjrzał, Sikorka I, II, III, droga Łazowska od kościoła w Jerzmanowicach do zbiornika).

W związku z powyższym, informuje się zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego o możliwości zapoznawania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia (pok. 124) lub też na piśmie, składając stosowne oświadczenia/ wnioski na Dzienniku Podawczym Urzędu.

Zgodnie z art. 28 Kpa "stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek".

Zgodnie z art. 49 Kpa "strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia".

Jednocześnie informuję, że tutejszy organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko byłoby wymagane.

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanego przedsięwzięcia stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z punktem skupu złomu (...)

Rozmiar:

O B W I E S Z C Z E N I E
w sprawie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu raportu  o oddziaływaniu na środowisko

Wójt Gminy Jerzmanowice – Przeginia działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), zawiadamia, że w dniu 22.12.2014 r. wpłynął wniosek Pana Marka Górnisiewicza w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanego przedsięwzięcia stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z punktem skupu złomu, miejscowość Jerzmanowice, działka nr 433/2, Gmina Jerzmanowice-Przeginia. W dniu 31.03.2015 r. Wnioskodawca uzupełnił Raport oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Mając na uwadze powyższe uzupełnienia jak również fakt, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu raportu o odziaływaniu na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Jerzmanowice - Przeginia, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnienia są Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnie do protokołu, w terminie od 24 kwietnia do 14 maja 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia pok. 124, pon. 9:00-17:00, wtorek - piątek 8:00-16:00, tel. (012) 389 52 47 wew. 122, e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Jerzmanowice – Przeginia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Obwieszczono dnia 10.04.2015 r.

Konsekracja kościoła w Szklarach

Rozmiar:

Kościół pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego położony u stóp potężnego wapiennego wzniesienia Brodło w miejscowości Szklary służy wiernym przeszło 40 lat. 9 kwietnia 2015 roku, Parafianie przeżywali wielkie święto, bowiem Metropolita Krakowski - kardynał Stanisław Dziwisz - dokonał konsekracji świątyni.

Dzień konsekracji kościoła w Szklarach to święto dla wszystkich, jest on bowiem uwieńczeniem długiego procesu walki o świątynię. Data wybrana została nieprzypadkowo. Przypadająca na ten czas Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, jest swoistym symbolem walki dobra ze złem, gdzie nienawiść nie ma ostatniego słowa i że wiara, wolność i męstwo przynosi zwycięstwo - nawiązując tym samym do wydarzeń sprzed czterdziestu lat, gdy mieszkańcy Szklar bronili praw człowieka.

W Mszy Świętej uczestniczyli zarówno mieszkańcy Szklar oraz okolicznych miejscowości, a także m.in. proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Głogoczowie, ks. kanonik Józef Pochopień, proboszcz parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Dzianiszu, ks. mgr Stefan Urban, proboszcz parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Podłężu, ks. Tomasz Boroń, ks. kanonik dr Stanisław Bąk, liturgista ks. dr Stanisław Miszczak oraz proboszczowie z Dekanatu Bolechowickiego, a także proboszcz parafii w Szklarach, ks. Teodor Kilian, który te uroczystość Konsekracji Kościoła w Szklarach przygotował. Władze Gminy reprezentował Wójt Gminy - Adam Piaśnik. W wygłoszonym przemówieniu Wójt Gminy przypomniał historię kościoła, która obfitowała w wiele dramatycznych momentów.

Wszystko zaczęło się w roku 1973, kiedy ks. Józef Pochopień ówczesny wikary parafii Racławice zakupił dom w Szklarach, który miał stać się punktem katechetycznym. To działanie spotkała się ze stanowczą odpowiedzią władz komunistycznych, które 12 sierpnia 1974 roku podjęły akcję wyburzenia ganku, a w akcję zaangażowano około 120 milicjantów, funkcjonariusz ZOMO i ORMO. W obronie punktu katechetycznego stanęli mieszkańcy Szklar, wśród których szczególnie liczne były kobiety. Władze potraktowały brutalnie obrońców - użyto pałek i gazu, a akcja zastraszania prowadzona była jeszcze długo po walkach. O wydarzeniach w podkrakowskich Szklarach dowiedział się ówczesny metropolita krakowski - kardynał Karol Wojtyła, który w tajemnicy z obawy przed interwencją władz przyjechał do Szklar i we wspomnianym punkcie odprawił poranną Mszę Świętą. Według różnych szacunków w liturgii wzięło udział nawet tysiąc osób, a mieszkańcy Racławic na tę okoliczność przybyli w procesji. Tak też było podczas konsekracji - mieszkańcy Racławic pokonali tę samą drogę co Parafianie przeszło czterdzieści lat temu.

Warto przypomnieć, że wezwanie św. Maksymiliana Marii Kolbego jako patrona szklarskiego kościoła zaproponował ówczesny sekretarz kardynała Karola Wojtyły - ks. Stanisław Dziwisz, który 9 kwietnia 2015 roku przybył do Szklar i dokonał konsekracji kościoła. Św. Maksymilian Kolbe - polski duchowny z zakonu Franciszkanów, który 14 kwietnia 1941 roku zmarł w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, w męczeński sposób oddając swoje życie za współwięźnia - kanonizowany przez Jana Pawła II 10 października 1982 roku, stał się również swego rodzaju symbolem nawiązując do wydarzeń lat siedemdziesiątych ze Szklar.

Metropolita Krakowski wziął również udział w drugiej części uroczystości. Konsekracja kościoła w Szklarach zbiegła się z wielkimi wydarzeniami minionych lat. W miesiącu kwietniu wspominaliśmy już 10. rocznicę odejścia do Ojca św. Jana Pawła II, którego rocznicę kanonizacji będziemy obchodzić 27 kwietnia, a za niedługo 18 maja przypada również 95. rocznica Jego urodzin. Wielkie rocznice sprawiły, że rok 2015 został ustanowiony przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej rokiem św. Jana Pawła II. Na tę okoliczność w obecności kompanii honorowej wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ze sztandarami i sztandarem Oddziału Gminnego ZOSP RP Gminy Jerzmanowice-Przeginia, Komendant Gminny Jerzy Adamczyk złożył meldunek Metropolicie Krakowskiemu, następnie przy akompaniamencie Jurajskiej Orkiestry Dętej z Racławic i Czubrowic pod buławą Mariusza Mazura wykonano utwory: Marsz Generalski, Rotę, Hymn Polski i Warszawiankę. Wspomniano również, że 10 kwietnia przypada również 5. rocznica katastrofy smoleńskiej. Wśród jej ofiar był generał Włodzimierz Potasiński, który wraz z kompanią honorową i orkiestrą Wojska Polskiego uczestniczył w uroczystych obchodach 2. rocznicy śmierci Jana Pawła II - zorganizowanym Apelu Jasnogórskim w Szklarach w 2007 roku.

Smoleńsk 2015

Rozmiar:

Postępowanie przetargowe 2015

Rozmiar:

dnia: 07/04/2015
Numer ogłoszenia: 119589-2015-PL

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia"

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Szczegóły zamówienia:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 119589-2015-PL - procedura otwarta (pdf)
 2. SIWZ (pdf)
 3. Załącznik Nr 1 do SIWZ (pdf)
 4. Załącznik Nr 2 do SIWZ (pdf)
 5. Załącznik Nr 3 do SIWZ (pdf)
 6. Załącznik Nr 4 do SIWZ (pdf)
 7. Załącznik Nr 5 do SIWZ (pdf)
 8. Załącznik Nr 6 do SIWZ (pdf)
 9. Załącznik Nr 7 do SIWZ (pdf)
 10. Załącznik Nr 8 do SIWZ (pdf)
 11. Załącznik Nr 9 do SIWZ (pdf)
 12. Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia (pdf)

CAŁA TREŚĆ POSTĘPOWNIA DOSTĘPNA W BIP

   

SZYBKI DOSTĘP DO:

AKCJA ZIMA 2016/2017PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek 800-1700, wtorek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek 900 - 1645, wtorek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER