UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Informacje z terenu Gminy

VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę

Rozmiar:

26 kwietnia 2015 roku już po raz siódmy brać strażacka spotka się pod szczytem Jasnej Góry na VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków. Organizowane co 5 lat spotkanie jest wielkim świętem strażaków z całego kraju. Zwyczaj ten wywodzi się jeszcze z okresu przedwojennego, kiedy to 18 czerwca 1939 r. odbył się Zjazd Strażactwa Polskiego na Jasnej Górze. Było to jedno z największych wydarzeń w historii polskiego pożarnictwa. Wtedy to ok. 15 tysięczna rzesza ślubowała Matce Bożej Jasnogórskiej wierność służbie Bogu, Ojczyźnie i bliźnim.

Przesłanie tegorocznej VII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Strażaków na Jasną Górę brzmiało „Niech ten dzień będzie swoistym hołdem - wotum wdzięczności polskiego pożarnictwa za opiekę nad naszą służbą, niech te podniosłe chwile będą symbolem jedności strażackiej rodziny, a liczny udział pielgrzymów zapewni godną oprawę naszego święta"

Tradycyjnie, jak w latach ubiegłych, Pielgrzymka rozpoczęła się o godzinie 10:45, złożeniem meldunku na Placu im. Władysława Biegańskiego przed Ratuszem Miejskim w Częstochowie. Na Placu zebrały się poczty sztandarowe: KG PSP, ZG ZOSP RP, wszystkich KW PSP i Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP oraz kompania honorowa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, kompanie towarzyszące z SA PSP w Krakowie i Poznaniu, a także CS PSP w Częstochowie i Ochotniczych Straży Pożarnych: Ogniowa Kompania Honorowa OSP Kołaczyce woj. podkarpackie, Mazowiecka Kompania Reprezentacyjna OSP Brzezia woj. mazowieckie, Kompania Reprezentacyjna OSP Brudzów woj. świętokrzyskie, Kompania Reprezentacyjna OSP woj. małoposkie. W rozpoczęciu pielgrzymki wzięły również udział trzy orkiestry: Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Mykanów woj. śląskie, Orkiestra Dęta OSP Polanka Wielka woj. małopolskie, Orkiestra Dęta OSP Gać woj. podkarpackie. W pielgrzymce wzięli udział zaproszeni goście m.in. Prezydent RP Bronisław Komorowski, dh Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP , gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz- Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Teresa Piotrowska- Minister Spraw Wewnętrznych oraz wielu innych zaproszonych gości.

Gminę Jerzmanowice-Przeginia reprezentowali Druhowie z OSP Jerzmanowice, Przeginia i Sąspów. Po złożeniu meldunku została uformowana kolumna pielgrzymkowa, która w asyście orkiestr, kompanii honorowych i sztandarów przeszła Aleją Najświętszej Marii Panny na Błonia Jasnogórskie. Celem uroczystego rozpoczęcia i przemarszu było zaakcentowanie idei pielgrzymowania na Jasną Górę i strażackiej tradycji. Około godziny 11:45 czoło Pielgrzymki wyruszającej z Placu Biegańskiego dotarło na Błonia Jasnogórskie, gdzie przybyłe orkiestry i zespoły artystyczne dały koncert.

O godzinie 12:00 rozpoczęła się główna uroczystość. Odśpiewany został Hymn Polski, a także Hymn Związku Ochotniczych Straży Pożarnej, po czym swoje przemówienia wygłosiły wszystkie wspomniane wcześniej osobistości. Uwieńczeniem była Msza Święta w intencji strażaków, której przewodniczył abp Sławoj Leszek Głódź, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa strażaków.

Druhowie na tegoroczną pielgrzymkę wyruszyli autokarami, które zostały dofinansowane z Budżetu Gminy, zgodnie z prośbą jaka została skierowana do Wójta Gminy podczas Wiosennego Plenarnego Zebrania ZG ZOSP RP 2015.

Informacja o przebiegu prac nad STUDIUM

Rozmiar:

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowice-Przeginia opracowywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U z 2015r. poz.199) i obejmuje obszar całej Gminy.

W ubiegłym roku Wójt Gminy, wystąpił w trybie art. 11 pkt.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o uzgodnienia i opinie do właściwych organów w wyniku czego projekt Studium nie uzyskał pozytywnych uzgodnienia z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska z Ojcowskiego Parku Narodowego w Ojcowie i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. Powodem negatywnego uzgodnienia były między innymi trasy drogi i korytarze ekologiczne.

Z inicjatywy Wójta Gminy przeprowadzona została szczegółowa analiza projektu Studium w świetle uzyskanych uzgodnień przy udziale Przewodniczącego Rady Gminy, Radnego sołectwa Saspów, Dyrekcji Ojcowskiego Parku Narodowego wraz z pracownikami naukowymi Ojcowskiego Parku, Kierownikiem Pracowni ASTA-PLAN wraz z zespołem. W następstwie omawianej sprawy na Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz na Sesji Rady Gminy w dniu 27.02.2015r., podjęta została decyzja o zlikwidowaniu rezerwowanego terenu w projekcie Studium na cele drogi krajowej szybkiego ruchu.

W związku z powyższym wystąpiła konieczność dokonania korekt w przygotowanym projekcie Studium celem ponownego uzgodnienia z Zarządem Województwa Małopolskiego w Krakowie, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, Ojcowskim Parkiem Narodowym w Ojcowie oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie. Skorygowany projekt został ponownie przekazany do uzgodnień.

Wprowadzenie tych zmian w projekcie Studium wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień jest obowiązkiem Wójta Gminy wynikającym z art.11 pkt.9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Po uzyskaniu pozytywnych uzgodnień, projekt Studium zostanie wyłożony do publicznego wglądu oraz opublikowany na stronach internetowych urzędu gminy na okres co najmniej 21 dni. W tym czasie Wójt Gminy zorganizuje dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami.

Od dnia zakończenia wyłożenia, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia Studium. Następnie Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy do uchwalenia projekt Studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag.

Uchwałę o uchwaleniu Studium wraz z załącznikami (tekst i rysunek Studium oraz rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag) oraz dokumentację planistyczną Wójt Gminy przedstawi Wojewodzie Małopolskiemu w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi. 

Informacja z zakładki: Informator > Planowanie przestrzenne > Studium

Gminne Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 2015

Rozmiar:

Serdecznie zapraszamy na GMINNE MŁODZIEŻOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE, które odbędą się 17 maja 2015 roku na boisku sportowym w Łazach. Rozpoczęcie o godz. 11:00.

Zawody te stanowią eliminacje do Powiatowych Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. W zmaganiach eliminacyjnych wezmą udział drużyny z Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia:
- Drużyny chłopięce z: OSP Czubrowice, OSP Przeginia, OSP Racławice, OSP Sąspów,
- Drużyny dziewczęce z: OSP Przeginia.

Zawody rozegrane zostaną według regulaminu tradycyjnego. Drużyny MDP do pokonania mają bieg sztafetowy 400 metrów z przeszkodami oraz rozwiniecie bojowe potocznie zwaną "bojówką" czyli jak najszybsze i precyzyjne zbudowanie i rozwiniecie linii gaśniczej. W obu konkurencjach liczy się czas
i poprawność wykonania zadania.

Organizacja zawodów dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych ma na celu przede wszystkim popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej, kształtowanie świadomości ratowniczej wśród młodzieży, mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności i obsługi sprzętu pośród członków MDP oraz przygotowanie uczestników do startu w zawodach wyższego szczebla. Udział tych najmłodszych Druhów w zawodach oraz poprzedzające je treningi niewątpliwie wpływają na ich umiejętności, które później będą mogli wykorzystać w działaniach ratowniczo - gaśniczych po osiągnięciu pełnoletniości, podnosząc tym samym gotowość bojową Naszych Jednostek OSP.

Środki na modernizację dróg w 2015 roku przyznane!

Rozmiar:

Wójt Gminy informuje, że Gmina otrzymała informację o podjęciu przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwały zgodnie z którą ze środków budżetu województwa została przyznana dotacja dla Gminy Jerzmanowice-Przeginia na modernizację/remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Łazy, Szklary, Gotkowice oraz Racławice. 

Treść uchwały 505/15

70. rocznica zakończenia II wojny światowej 2015

Rozmiar:

Sprzątanie rzek 2015

Rozmiar:

1 maja br. druhowie z wszystkich 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jerzmanowice–Przeginia (OSP Czubrowice, OSP Gotkowice, OSP Jerzmanowice, OSP Łazy, OSP Przeginia, OSP Racławice, OSP Sąspów i OSP Szklary) oraz z Gminy Wielka Wieś jednostka z OSP Będkowice już po raz dziewiąty aktywnie włączyli się w cykliczną akcję Sprzątania rzek na terenie Gminy.

Corocznie sprzątane są rzeki: Będkówka, Szklarka, Racławka stanowiące lewobrzeżne dopływy Rudawy oraz Sąspówka będąca prawobrzeżnym dopływem Prądnika. Akcję zainicjował w 2007 r. wójt Gminy Adam Piaśnik w ramach polskiej edycji międzynarodowego Sprzątania świata zapoczątkowanego w Australii. W kolejnych latach rokrocznie druhowie OSP ochoczo kontynuowali i nadal kontynuują akcję przy wsparciu Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Do akcji chętnie włączają się również właściciele prywatnych posesji. Również w tym roku, tradycją lat poprzednich akcji patronuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie wspierając finansowo wydarzenie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie

http://www.mpwik.krakow.pl/

Akcja przynosi efekty – można zauważyć, że z roku na rok śmieci jest mniej, choć nie można powiedzieć, żeby zniknęły całkowicie. Dlatego też prowadzoną akcję trzeba kontynuować. Ponadto, władze Gminy Jerzmanowice–Przeginia i jej mieszkańcy powinni w sposób szczególny dbać o przyrodę z uwagi na położenie Gminy na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej i częściowo na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego oraz zlokalizowane na jej terenie obszary Natura 2000 (Dolinki Jurajskie, Dolina Prądnika), rezerwaty przyrody (Szklarki, Racławki), jurajskie jaskinie i ostańce, pomniki przyrody (ożywione, nieożywione). Na Gminie ciążą również zadania i obowiązki w zakresie ochrony środowiska naturalnego, w tym właściwego gospodarowania odpadami wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

   

SZYBKI DOSTĘP DO:

AKCJA ZIMA 2016/2017PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek 800-1700, wtorek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek 900 - 1645, wtorek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER