UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Informacje z terenu Gminy

Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki gruntami (umowa na zastępstwo)

Rozmiar:

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Jerzmanowice - Przeginia
zatrudni na umowę na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko
ds. ochrony środowiska i gospodarki gruntami

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: inżynieria środowiska.
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys – curriculum vitae,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie świadectw bądź dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, szkolenia),
 • oryginał kwestionariusza osobowego,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów aplikacyjnych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy lub pocztą na adres Urzędu Gminy z dopiskiem: Dokumenty aplikacyjne na stanowisko Podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki gruntami w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżń.zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”.

Zajęcia z piłki nożnej!

Rozmiar:

 

Relacje filmowe z Sesji Rady

Rozmiar:

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia uprzejmie informuje mieszkańców, że istnieje możliwość dokładnego zapoznawania się z przebiegiem każdej sesji naszej Rady. Na stronie internetowej w zakładce: Rada Gminy > Relacje filmowe z Sesji Rady Gminy udostępnione są nagrania z poszczególnych sesji Rady Gminy.

Będą państwo mogli dokładnie poznać stanowisko Wójta, a także poszczególnych Radnych w konkretnych sprawach debatowanych na posiedzeniu Rady Gminy. Zapraszamy do przeglądania tych nagrań zwłaszcza, że mogą Państwo przesłuchiwać poszczególne sesje systematycznie lub w konkretnie interesującej Państwa tematyce. W miarę możliwości indywidualnych mieszkańców naszej Gminy, dysponowania czasem o dowolnie wybranej przez Państwa porze, można odtwarzać poszczególne sesje. Mamy pełne przekonanie, że zwiększy to zainteresowanie mieszkańców naszymi istotnymi sprawami i problemami, a także zwiększy to poczucie wspólnej odpowiedzialności za rozwiązania spraw dotyczących Gminy.

Ogłoszenie o ofercie organizacji pozarządowej pn. Realizacja edukacyjnej ścieżki przyrodniczo - historycznej pn. "Jaskiniowa Dolina" - etap II

Rozmiar:

TRYB BEZKONKURSOWY REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Ogłoszenie o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego złożonej przez Stowarzyszenie Ekoturystyki „Ostaniec” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118)

OBSZAR DZIAŁANIA: Turystyka i krajoznawstwo

NAZWA WŁASNA OFERTY: Realizacja edukacyjnej ścieżki przyrodniczo - historycznej pn. „Jaskiniowa Dolina” – etap II

Zgodnie z ust. 4 w/w art., w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia można zgłaszać uwagi dotyczące oferty tj. do dnia 19 sierpnia 2015 roku. Uwagi należy zgłaszać na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta zamieszczona:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia
- w Urzędzie Gminy w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń
- na stronie internetowej www.jerzmanowice-przeginia.pl

Zastępca Wójta Gminy
(-) mgr Stanisław Piksa

Załączniki:
Pobierz plik (Oferta OSTANIEC.pdf)Oferta3359 kB

Wójt Gminy informuje o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji środowiskowej dot. budowy kanalizacji w Jerzmanowicach i Sąspowie

Rozmiar:

Z A W I A D O M I E N I E
stron postępowania poprzez publiczne ogłoszenie

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.) zawiadamiam, że wyznaczam stronom postępowania siedmiodniowy termin w celu umożliwienia zapoznania ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami kanalizacyjnym w miejscowości Jerzmanowice i Sąspów, Gmina Jerzmanowice Przeginia.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organy administracji publicznej są zobowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zgromadzonych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Na podstawie art. 49 Kpa Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia pok. 124, poniedziałek 9:00-17:00, wtorek - piątek 8:00-16:00, tel. 12-389 52 47 wew. 124

Prace modernizacyjne na ePUAP

Rozmiar:

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji informuje, że w środę 12.08.2015 o godzinie 20:00 rozpocznie się przerwa w dostępności systemu ePUAP, podczas której będą prowadzone prace mające na celu udostępnienie użytkownikom nowej, produkcyjnej wersji systemu. Planowane zakończenie prac przewidziane jest na poniedziałek 17.08.2015.

Od tego momentu zarówno środowisko produkcyjne, jak i testowe dostępne będą wyłącznie w nowej wersji systemu: ePUAP2.

   

SZYBKI DOSTĘP DO:

PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER